Wspólny Chorzów

Stowarzyszenie Wspólnie dla Chorzowa


Samorząd co to znaczy ?

Posted on Luty 15, 2014 by admin

Podczas lutowej sesji rady miasta przedstawiciele władz samorządowych odrzucili projekt. Z-ca prezydenta Marcin Michalik bezkrytycznie skrytykował stanowisko radnych na łamach gazety katowickiej. Według wnioskowanego projektu mieszkańcy Chorzowa rzekomo według opinii v-ce prezydenta mieliby mieć możliwość samodzielnego zgłaszania swoich projektów uchwał. Sprawa wywołała wiele kontrowersji. Radnym, którzy głosowali przeciwko ustawie zarzuca, że nie chcą współpracować z chorzowianami, pragnącymi mieć wpływ na politykę miasta. Czy słusznie?

Poparcie uchwały nie przełożyłoby się w realny sposób na zwiększenie uprawnień Chorzowian. Potrzebna jest natomiast większa informacja wśród mieszkańców, że mogą takie projekty składać, przychodzić na komisje rady miasta, dyżury radnych. Ta uchwała nie jest potrzebna, aby samorządność się rozwijała zaznaczał podczas 41. sesji rady miasta członek klubu radnych Wspólny Chorzów dodając, że aby jakakolwiek inicjatywa społeczna została poddana dyskusji radnych, wystarczy przekonać do swojego pomysłu jednego z nich. A to nie powinno stanowić problemu. Przedstawiciele Wspólnego Chorzowa zawsze starali się być jak najbliżej mieszkańców. Było to widoczne zarówno podczas opracowywania planu rewitalizacji infrastruktury Chorzowa II, ale również w trakcie realizacji wielu ważnych inicjatyw obywatelskich, które dzięki nim zostały poddane dyskusji podczas sesji rady miasta.

Natomiast zarówno prezydent miasta A.Kotala wraz ze swoim zastępcą wielokrotnie jedynie deklarowali puste obietnice w szczególności wobec mieszkańców Chorzowa II !

Podobnego zdania jest radny Ryszard Sadłoń. Podczas 41. sesji rady miasta zaznaczył, że nie pamięta sytuacji, w której radni nie mieliby kontaktu z mieszkańcami. Historia nas uczy tego, że do wielkiej ilości podpisów mieszkańcy angażują się wtedy, gdy jakaś sprawa jest zagrożona. () Dlaczego zmuszać mieszkańca, by chodził za podpisami powiedział radny. Odrzucony projekt ustawy zakładał, że aby inicjatywa mieszkańców została poddana dyskusji radnych, musieliby oni zebrać aż 1000 podpisów wraz ze szczegółowymi danymi takimi jak adres zamieszkania czy nr PESEL. Warto podkreślić że nr PESEL jest daną osobową podlegającą ochronie. Dlatego też zarządzanie danymi mieszkańców w sposób nie kontrolowany mogłoby przyczynić się do nadużyć. Również te informacje Pan Michalik zbagatelizował mimo sprawowania przecież odpowiedzialnego urzędu. V-ce prezydent nie tylko zbagatelizował troskę i niebezpieczeństwo wypowiadającej się w tym temacie radnej Marioli Roleder, lecz również unał jej wypowiedź uznał za infantylną. Takie lekkomyślne stanowisko prezydenta Michalika nie tyle dziwi, lecz wręcz wprawia w osłupienie – gdyż takie działania mogłyby nieść ze sobą spore niebezpieczeństwo. 1000 osób to dość dużo podpisów. Ktoś będzie pukał do domów, odwiedzał m.in. osoby starsze. To może zostać wykorzystane w złym celu zaznacza radna Wspólnego Chorzowa, a Pan M. Michalik natomiast to bagatelizuje wypowiadając się na łamach katowickiej gazety wyborczej

         Klub Wspólnego Chorzowa przekonuje, że odrzucenie projektu ustawy nie wpłynie negatywnie na możliwość przeprowadzania inicjatyw obywatelskich w mieście. Każda interwencja czy projekt mieszkańców zostaną przeanalizowane oraz zważając na możliwości organizacyjne i finansowe miasta poddane dyskusji radnych. W tej materii nic się zatem nie zmienia. Radni przekonują – jesteśmy dla Chorzowian i działamy dla wspólnego dobra mieszkańców miasta. Widocznie innego zdania jest jedynie Prezydent Kotala wraz ze swoim zastępcą.

 – Wypowiedzi pochodzą z relacji 41. sesji rady miasta Chorzów

 Samorząd co to znaczy ?

              Samorząd dla mieszkańca miasta np. Chorzowa, powinien być gwarantować rozwój miasta oraz powinien dawać szeroko rozumiane poczucie bezpieczeństwa w różnych aspektach życia. Każdy mieszkaniec ma prawo czynnie uczestniczyć w życiu miasta jeżeli go to oczywiście interesuje. Może uczestniczyć w życiu społecznym poprzez wybory samorządowe, działać w różnych stowarzyszeniach, inicjować różne inicjatywy lokalne, działać w klubach sportowych lub korzystać z innych propozycji jakie daje nam wolność i demokracja, która jest podstawą egzystencji samorządu. Mieszkańcy każdej gminy w Polsce na mocy prawa tworzą Wspólnotę Samorządową i w imieniu ich władzę sprawują organy władzy np. w Chorzowie jest to Rada Miasta oraz Prezydent Miasta .

Działania tych organów muszą być jawne i muszą działać w interesie mieszkańców.

          Moim zdaniem najważniejszą instytucją jaka powinna wsłuchiwać się w potrzeby mieszkańców jest Rada Miasta. W naszym mieście to radni na wniosek czasem jednej osoby przedstawiają pomysły lub inicjatywy lokalne na Sesji Rady Miasta lub bezpośrednio w wydziałach Urzędu Miasta. Każdy mieszkaniec Chorzowa ma prawo brać udział w pracach Komisjach Rady Miasta i składać tam swoje pomysły, wnioski, a nawet skargi. Problem polega na tym, że bardzo wiele osób nie zna swoich praw i jakie ma możliwości uczestniczenia w życiu samorządu.

Nie ma potrzeby angażowania tysiąca osób, co moim zdaniem jest populizmem, wystarczy jedna osoba, aby w naszym mieście przeprowadzić jakąś inicjatywę lokalną lub uchwałodawczą. Dowodem na to, że wystarczy kilka osób do wprowadzenia w życie jakiegoś pomysłu jest np.;

  • zamontowanie progów zwalniających na ul. Kaliny na wniosek rodziców uczniów szkół znajdujących się przy tej ulicy;
  • na wniosek okolicznych mieszkańców, wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości do 30km min. w ciągu ulicy Racjonalizatorów, ul. Główna
  • na wniosek okolicznych mieszkańców w ciągu ulicy Okrężnej, Miłej, Stawowej, Sadowej

inne inicjatywy samorzadowe mieszkańców;

  • nowy plac zabaw przy ulicy Młyńskiej zaledwie kilku mieszkańców
  • monitoring w Zespole Szkół Integracyjnych na wniosek rady rodziców
  • wiele remontów skwerów, placów zabaw, chodników jest przeprowadzane na wniosek mieszkańców np. chodnik na ul. Wandy czy na ul. Pudlerskiej.

Moim zdaniem najważniejsze jest propagowanie idei wspólnoty samorządowej wśród mieszkańców Chorzowa, a takze informowanie ich o możliwościach czynnego partycypowania w działaniach samorządu, a nie poprzez składanie pustych obietnic jak czynią to zarówno Prezydent A.Kotala wraz ze swoim zastępca.

Przewodniczący Klubu Wspólny Chorzów

Adam Trzebinczyk

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.
↑ Top