Archiwa tagu: Stowarzyszenie WCH

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ I – PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.

Tworzy się stowarzyszenie o nazwie „Wspólnie dla Chorzowa” zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest miasto Chorzów i terytorium RP.

§ 4.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Chorzów.

ROZDZIAŁ II – CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 5.

Celami Stowarzyszenia są:

 1. integrowanie i wspieranie lokalnych grup samorządowych,
 2. propagowanie demokratycznych form samoorganizowania się mieszkańców Chorzowa,
 3. tworzenie form udziału mieszkańców Chorzowa w pracach samorządu i organów władzy państwowej,
 4. informowanie i edukowanie społeczeństwa w zakresie tematyki samorządowej.
 5. organizowanie kampanii wyborczych dla swoich członków i innych grup samorządowych.

§ 6.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. pozyskiwanie środków finansowych materialnych dla realizacji zadań statutowych,
 2. prowadzenie działalności edukacyjnej,
 3. współdziałanie z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o podobnych celach działania.

ROZDZIAŁ III – CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU

§ 7

Formami członkostwa są: członkostwo zwyczajne, członkostwo wspierające i członkostwo honorowe.

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych.
 2. Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne i prawne oraz organizacje.

§ 8.

Tryb nabywania członkostwa:

 1. Kandydat na członka zwyczajnego składa Zarządowi pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się na mocy uchwały Zarządu z dniem jej podjęcia. Uchwałę w sprawie nabycia członkostwa Zarząd podejmuje w terminie 30 dni od daty złożenia deklaracji.
 3. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie składa się na piśmie w siedzibie Stowarzyszenia. Decyzja Zebrania jest ostateczna.
 4. Członkostwo wspierające nadaje na wniosek kandydata Zarząd.
 5. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 9.

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. uczestniczyć w zebraniach i działalności Stowarzyszenia,
 2. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 3. przedkładać opinie i propozycje dotyczące wszelkich przejawów działalności Stowarzyszenia,
 4. korzystać z pomocy Stowarzyszenia w sprawach związanych z udziałem w jego pracach.

§ 10.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

 1. przestrzegać postanowień Statutu,
 2. przyczyniać się swoim udziałem do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,
 3. opłacać składki.

§ 11.

Członek wspierający oraz członek honorowy Stowarzyszenia zwolniony jest od uiszczania składek członkowskich.

§ 12.
Członkostwo ustaje przez:

 1. rezygnację z członkostwa złożoną Zarządowi w formie pisemnej,
 2. śmierć członka,
 3. wykluczenie na skutek:
  a) nie płacenie składek przez okres sześciu miesięcy bez należytego uzasadnienia,
  b) rażącego naruszenia postanowień statutu,
  c) oczywistego działania na szkodę Stowarzyszenia.

§ 13.

 1. Wykluczenie członka następuje na mocy uchwały Zarządu podjętej w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy członków Zarządu.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członka przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie składa się na piśmie w siedzibie Stowarzyszenia. Decyzja Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV – WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 14.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym Zebranie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 15.

 1. Walne Zebranie zbiera się raz w roku w I kwartale.
 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania złożony na piśmie w siedzibie Stowarzyszenia Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
 3. Zarząd może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w każdym czasie z zastrzeżeniem § 17.1.

§ 16.

 1. Zawiadomienie o terminie Walnego Zebrania wraz z porządkiem i projektami uchwał przesyła się członkom najpóźniej na siedem dni przed terminem Walnego Zebrania.
 2. Zebranie jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 15 członków Stowarzyszenia.
 3. W wypadku braku quorum na Walnym Zebraniu zwołanym w pierwszym terminie, Walne Zebranie zwołuje się w drugim terminie, nie później jednak niż do trzydziestu dni od dnia pierwszego Walnego Zebrania. W drugim terminie Zebranie jest prawomocne bez względu na ilość obecnych.
 4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów chyba, że statut stanowi inaczej.

§ 17.

 1. Walne Zebranie każdorazowo dokonuje wyboru Prezydium, w składzie od 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący.
 3. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, za który odpowiedzialny jest Sekretarz.
 4. Członkowie Prezydium odpowiadają za zgodność przebiegu obrad Walnego Zebrania z postanowieniami Statutu.

§ 18.

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania należą:
  1) wybór i odwołanie poszczególnych członków Zarządu oraz pozostałych władz Stowarzyszenia,
  2) wytyczanie kierunków działalności Stowarzyszenia,
  3) powoływanie jednostek organizacyjnych,
  4) rozpatrywanie corocznych sprawozdań Zarządu i udzielanie mu absolutorium,
  5) zatwierdzanie rozliczeń finansowych postaci bilansów rocznych,
  6) rozpatrywanie odwołań do uchwał innych władz Stowarzyszenia,
  7) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych stowarzyszeń i organizacji,
  8) uchwalanie statutu i jego zmian,
  9) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia, ustanowieniu likwidatorów i rozdysponowaniu majątku Stowarzyszenia,
  10) wyznaczenie osoby do bieżącego kierowania Stowarzyszeniem na wypadek niemożności powołania Zarządu.

§ 19.

 1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
 2. Zarząd jest wybierany o odwoływany przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.
 3. Zarząd składa się z 5 do 7 członków w tym Prezesa, Wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.
 4. Zarząd powołuje i odwołuje Prezesa spośród członków Zarządu.
 5. Podziału funkcji w Zarządzie dokonuje Zarząd na wniosek Prezesa.
 6. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
 7. Uzupełnienie składu Zarządu w czasie trwania kadencji dokonuje się w trybie ust.2.

§ 20.

 1. Do właściwości Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności:
  1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
  2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  3) uchwalanie bieżących programów działania,
  4) zatwierdzanie statutów tworzonych jednostek organizacyjnych,
  5) przyjmowanie członków,
  6) uchwalanie planu finansowego Stowarzyszenia,
  7) zwoływanie i przygotowanie Walnego Zebrania,
  8) ustalanie wysokości stawki członkowskiej oraz zasad płatności,
  9) sprawowanie pieczy nad majątkiem Stowarzyszenia.
 2. Zarząd może zatrudniać pracowników etatowych oraz udzielać pełnomocnictw.

§ 21.

 1. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w kwartale.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa, z zastrzeżeniem ust.3.
 3. Uchwała budżetowa zapada większością 2/3 głosów Zarządu.

§ 22.

 1. Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.
 3. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.
 4. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego Sekretarza.

§ 23.

 1. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
 2. Uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej, odwołania w całości lub poszczególnych jej członków dokonuje się w trybie § 22 ust.3.

§ 24.

Do właściwości Komisji Rewizyjnej należy sprawowanie kontroli wewnętrznej nad działalnością Stowarzyszenia, w szczególności poprzez:

 1. przeprowadzania bieżącej i okresowej kontroli dokumentacji księgowej oraz innych dokumentów w celu zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
 2. wnioskowanie o udzielanie absolutorium Zarządowi,
 3. wnioskowanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
 4. rozpatrywanie skarg i wniosków członków Stowarzyszenia.

§ 25.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2 członków Komisji. Przy równej ilości głosów o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego.

ROZDZIAŁ V – MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 26.

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
  1) składki członkowskie,
  2) darowizny, spadki i zapisy,
  3) dochody z majątku Stowarzyszenia,
  4) dochody z ofiarności publicznej,
  5) dotacje.
 2. Zasady przyjmowania darowizn, spadków, zapisów i dotacji oraz zasady korzystania z ofiarności publicznej regulują odrębne przepisy.

§ 27.

Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Do zaciągania zobowiązań w zakresie zwykłego zarządu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu i pełnomocnika.

ROZDZIAŁ VI – ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 28.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie w głosowaniu większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 29.

 1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym większością ¾ głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 2. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia rozstrzyga się również o przeznaczeniu jego majątku.
 3. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu chyba, że w uchwale o rozwiązaniu Walne Zebranie postanowi inaczej.
 4. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia, a w razie nieposiadania majątku, koszty  te pokrywa Skarb Państwa.