Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa w latach 1990 – 2014

Bezpieczeństwo jest podstawowym prawem mieszkańców, dlatego też jego zapewnienie jest jednym z najważniejszych zadań  każdej władzy, także samorządowej. Najważniejsze instytucje zajmujące się profesjonalnie bezpieczeństwem, zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (policja, staż pożarna, prokuratury, sady) są instytucjami państwowymi, jednak samorząd powinien z nimi współdziałać i je wspierać. I taki model w Chorzowie zastosowaliśmy.

Nasz program zapewnienia bezpieczeństwa stworzyliśmy  na zasadzie współpracy tych służb z prezydentem, radnymi, Strażą Miejską, Miejskim Zarządem Ulic i Mostów, Wydziałem Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta, administracjami i właścicielami budynków (PGM, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe), szkołami, przedszkolami, placówkami opieki społecznej, nadzorem budowlanym  i Sanepidem. 

Dzięki naszym działaniom Rada Miasta  przyjęła w drodze uchwały „Program Bezpieczeństwa dla Miasta Chorzowa”. Tworzyliśmy go opierając się na raportach, sugestiach i wnioskach wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

W sesjach Rady Miasta oraz w pracach komisji wielokrotnie uczestniczyli przedstawiciele policji, straży pożarnej, sądu i prokuratury. Przedstawiali oni również raporty z działania swoich jednostek. W Radzie Miasta stworzyliśmy „resortową” Komisję Praworządności i Bezpieczeństwa, która na bieżąco i bezpośrednio współpracowała z wszystkimi służbami.

Nie ma bezpieczeństwa bez dobrej pracy policji, straży pożarnej, Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej. Dlatego też wspieraliśmy te instytucje finansowo z budżetu miasta, aby poprawić warunki ich funkcjonowania, a co za tym idzie szybkość, jakość i skuteczność pracy. 

Doposażenie w  niezbędny sprzęt (samochody, komputery, telefony) oraz nowe siedziby komisariatów  policji, sądu i prokuratury to efekt dobrej współdziałania samorządu z tymi instytucjami. Umiejętność współdziałania  i budowania porozumienia wokół ważnych celów  pozwala na  normalne funkcjonowanie miasta przyjaznego mieszkańcom.

Działania w zakresie bezpieczeństwa to nie tylko walka z przestępczością, przeciwdziałanie jej wzrostowi, ale także szereg innych aspektów wokół: zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego i dobrej bazy leczenia, wydolnego systemu opieki społecznej, poprawa stanu technicznego dróg i chodników, budowa sygnalizacji świetlnych i rond, doświetlenie ulic, uporządkowane i doświetlenie miejsc  szczególnie niebezpiecznych (parków zieleńców), wycinki drzew, współpraca z administracjami budynków w zakresie bezpieczeństwa budowlanego i wszystkich sieci w budynkach, to również współpraca z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami w zakresie prewencji i wszystkich programów profilaktycznych i w końcu  otwarte spotkania z mieszkańcami w dzielnicach, wsłuchiwanie się w ich głosy i postulaty dotyczące rozwiązania konkretnych problemów. Takie spotkania organizowaliśmy we wszystkich dzielnicach. Oprócz mieszkańców brali w nich udział przedstawiciele wszystkich instytucji  zajmujących się bezpieczeństwem. 

Program „Bezpieczeństwa dla miasta Chorzowa” był wielokrotnie rozszerzany, modyfikowany i dostosowywany do nowych rozwiązań na szczeblu państwa. 

Bardzo duży nacisk kładliśmy także na informowanie mieszkańców (druki, ulotki, publikacje w internecie, tablice na domach, blokach schodowych i na klatkach w widocznym miejscach  z telefonami alarmowymi) oraz na działania profilaktyczne i zapobiegawcze wśród dzieci i młodzieży. Realizowane było szereg programów tematycznych dla dzieci i młodzieży, np.  „Bezpieczne życie”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna droga do szkoły”.


Poniżej przedstawiamy najważniejsze nasze rozwiązania,  związane z zagadnieniem bezpieczeństwa publicznego, wdrożone do 2010 roku:

1. Współpraca policji, Straży Miejskiej, firm ochrony mienia oraz korporacji taksówkowej w zakresie prewencji i reagowania na przestępstwa (wzajemnie informowanie się o zdarzeniach, przekazywanie szybkiej informacji wspólne patrole Straży Miejskiej i policji na terenie Parku Śląskiego)

2. Włączenie obiektów i firm w miejski system monitorowania antywłamaniowego

3. Wieloletnie działania samorządu chorzowskiego  w kierunku poprawy skuteczności pracy policji oraz ścisła i bieżąca współpraca władz miasta z Komendą Miejską Policji

– poprawa warunków pracy policji poprzez przeniesienie komisariatów do nowych lokali, w których przygotowaniu i remoncie partycypowało miasto: Komisariat  przy ul. Moniuszki oraz Komisariat  przy ul. Batorego

– odnowienie przez miasto i uruchomienie posterunku Straży Miejskiej i policji  przy ul. Pudlerskiej w Chorzowie II i uruchomienie podobnego posterunku najpierw przy ul. Gałeczki, a potem w Maciejkowicach (na terenie Szkoły Podstawowej  nr 25)

– doposażanie policji w sprzęt techniczny  (środki łączności, komputery, alkomaty, telefony komórkowe dla dzielnicowych, samochody z wyposażeniem operacyjnym, części wymienne do samochodów patrolowych)

– utworzenie Komisariatu Policji Konnej przy ul. Siemianowickiej, patrolującej przede wszystkim tereny zielone i Park Śląski

4. Poprawa skuteczności pracy Straży Miejskiej (doposażenie w sprzęt, telefony komórkowe, zakup skuterów w celu szybszej i sprawniejszej obsługi, szczególnie  Maciejkowic i Parku Śląskiego)

5. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną i dofinansowywanie jej działalności przez miasto: zakup sprzętu gaśniczego, części zamiennych dla pojazdów ratowniczo-gaśniczych, komputerów, centrali telefonicznej i sprzętu łączności na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112, umundurowanie strażaków,  nowe automatyczne bramy wyjazdowe, remont siedziby Straży Pożarnej przy ul. Katowickiej i sali gimnastycznej

6. Przeniesienie siedziby Sądu Rejonowego do nowoczesnego budynku przy ul. Rostka

7. Przeniesienie Prokuratury Rejonowej do nowej siedziby – przy placu Piastowskim i wyposażenie prokuratorów w sprzęt komputerowy.

8. Cykliczne otwarte spotkania służb z mieszkańcami w poszczególnych dzielnicach

9. Wdrożenie systemu alarmowego 112

10. Budowa wraz z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej Miejskiego  Centrum Zarządzania Kryzysowego i doposażenie go z budżetu miasta w sprzęt (komputery, radiostacje, sprzęt teleinformacyjny)

11. Montaż monitoringu wizyjnego w otoczeniu Sądu Rejonowego i na stadionie „Ruchu”

12. Przeciwpowodziowe i przeciwepidemiologiczne zabezpieczenie Rawy

13. Działania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego: budowa rond spowalniających prędkość i poprawiających płynność ruchu, sygnalizacje świetlne, przejścia dla pieszych, wyznaczanie na odcinkach ulic ograniczania prędkości, poprawa stanu technicznego dróg i ich oświetlenia; montaż „krokodyli” przy ul. Kluczborskiej w celu wyeliminowanie z ruchu przeciążonych samochodów, montaż specjalnych oznakowań dla pieszych w rejonie szkół, aktywne tablic do pomiaru prędkości przy ulicach: Batorego, Styczyńskiego i Głównej.

14. Wyznaczanie nowych terenów pod parkingi strzeżone

15. Poprawa stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych, szczególnie w parkach i zieleńcach poprzez dbałość o porządek w tych miejscach, wycinanie drzew i krzewów, ich doświetlenie i objęcie ich obowiązkiem patrolowania przez Straż Miejską i policję

16. Szkolenia i ćwiczenia sił ratowniczych w mieście organizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, który jest koordynatorem wszystkich spraw związanych z bezpieczeństwem, w celu  lepszej i skuteczniejszej pomocy w razie faktycznego zagrożenia

17. Szkolenia dla nauczycieli i rodziców, szkolenia i konkursy dla dzieci związane z tematyką  bezpieczeństwa i prawidłowych zachowań oraz zapobieganiem alkoholizmowi, narkomanii, przemocy, zaangażowaniu w sekty

18. Działania informacyjne i uaktywniające mieszkańców (publikacja w prasie, internecie oraz na tablicach budynków numerów telefonów policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej; publikowanie informacji o sposobach zapobiegania zagrożeniom)

19. Wdrożenie z inicjatywy miasta przy współpracy z Sądem Rejonowym zasady zamiany ograniczenia  wolności  na prace społecznie użyteczne.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.