Wspólny Chorzów

Stowarzyszenie Wspólnie dla ChorzowaTrzebinczyk Adam 0

Posted on Listopad 17, 2014 by admin

Radny Miasta ChorzówAdam Trzebinczyk, lista KW Wspólny, Chorzów, 522 głosy – okręg I

Chorzowianin, lat 37, prowadzi od wielu lat wraz z rodziną działalność gospodarczą na terenie targowiska przy ulicy Barskiej. Z racji swej aktywności poznał wiele problemów , postulatów i oczekiwań mieszkańców Chorzowa, a w szczególności mieszkańców dzielnicy Chorzów II ,osiedla Pnioki, osiedla pod Arkadami ,czy też mieszkańców Starego Chorzowa i Maciejkowic,

Jako radny dąży do poprawy życia mieszkańców, a w szczególności będzie starać się o poprawę bezpieczeństwa w mieście oraz o poprawę infrastruktury miasta (więcej parkingów, ścieżek rowerowych, naprawa chodników , placów zabaw , monitoring niebezpiecznych miejsc w mieście) . Chce służyć mieszkańcom w kontaktach z Urzędem Miasta, Policja, Strażą Miejska i innymi służbami miasta. W swej działalności w Radzie Miasta będzie zwolennikiem dialogu społecznego różnych grup społecznych w mieście , a stałym i systematycznym kontaktem z mieszkańcami będzie dążył do poprawy ich życia w mieście i jego rozwoju.

e-mail: adamtr77@interia.pl

www.trzebinczyk.pl

blog

 

 

 

 

Nowy Rynek w Chorzowie 0

Posted on Październik 04, 2013 by admin

Nowy projekt Rynku w ChorzowieZnane są nam zapowiedzi Prezydenta i jego Z-cy o zamiarze ogłoszenia konkursu,jednak rozpoczął się już miesiąc pażdziernik, a konkurs nie został jeszcze ogłoszony. Pamiętamy także rok 2012 w którym Prezydent nie ogłosił konkursu na zagospodarowanie obszaru Rynku mimo, że był do tego zoobligowany uchwałą budżetową. Zamiast tego za kwotę 50.000 zł zlecił poza przetargiem wykonanie koncepcji architektowi Jerzemu Stożkowi. Koncepcja sporządzona przez pana Stożka jest negatywnie oceniona przez radnych klubu Wspolny Chorzów.

Mamy świadomość, że po ogłoszeniu konkursu na zagospodarowanie Rynku jego jawne roztrzygnięcie będzie ostatecznie należało do Prezydenta. Znana nam jest także pozytywna ocena przez Prezydenta koncepcji zagospodarowania Rynku wykonanej przez pana Stożka, dlatego w ramach uzasadnienia do uchwały przedstawimy Wysokiej Radzie wizje zagospodarowania obszaru Rynku opracowaną przez wybitnych chorzowskich architektów i uznanych urbanistów. Celem przedstawienia tej wizji jest zwrócenie uwagi Radnym i Prezydentowi, że są inne lepsze rozwiązania nowego zagospodarowanie Rynku i otaczającego go układu komunikacyjnego niż te proponowane przez pana Stożka i Prezydenta .

Przedstawiamy poniżej propozycje (wizualizacje) projektu. Załączamy również pismo (klik: do pobrania) intencyjne zespołu architektów dot. „zagospodarowania obszaru w rejonie Rynku w Chorzowie„. Prosimy mieszkańców Chorzowa o zapoznanie się z przedstawionymi materiałami i wyrażenie swojej opinii.

Autorzy:  FRANTA & FRANTA Architekci Sp. z o.o.  www.franta-franta.pl

Stanowisko klubu Wspólny Chorzów w sprawie zagospodarowania Rynku.

Celem przyjęcia proponowanego stanowiska jest zwrócenie Prezydentowi uwagi na konieczność ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu urbanistyczno- architektonicznego na zagospodarowanie obszaru Rynku.

Item 657 Item 658 Item 659 Projekt Rynku w ChorzoiweOpinia Architektów

Projekt Uchwały ws. Rewitalizacji Rynku 0

Posted on Sierpień 24, 2013 by admin

projekt rewitalizacji Rynku

Klub „Wspólny Chorzów” zgłasza projekt uchwały ws. wspólnego opracowania Programu Rewitalizacji i Zagospodarowania Przestrzeni obejmującej tereny Rynku i okolicy. W uzazadnieniu wnosimy, że: Rynek Miasta wraz z terenem przyległym stanowi dla Chorzowa przestrzeń o charakterze symbolicznym., stąd też plan zabudowy i zagospodarowania tego miejsca powinien być przygotowany z największa starannością. Wspierając wysiłki Prezydenta Miasta w zamiarze modernizacji proponujemy wcześniejsze przeprowadzenie otartego konkursu urbanistyczno – architektonicznego dla tego obszaru.

Rewitalizacja jest pojęciem, które na dobre zagościło w słowniku osób zarządzajacych i kreujących rozwój społeczno-gospodarczy Naszego Miasta, jednakże zdecydowanie jest nadużuwane przez Pana Prezydenta.Rewitalizacja Rynku w Chorzowie

Okazuje się jednak, że często jest rozumiana jako proces ograniczający się jedynie do przedsięwzięć infrastrukturalnych !

W związku z tym warto spróbować przybliżyć mieszkańcom jej definicję oraz cechy charakterystyczne dla tego procesu. W literaturze dotyczącej rewitalizacji często przewija się definicja rewitalizacji autorstwa prof. Krzysztofa Skalskiego: „Właściwa definicja określa rewitalizację jako kompleksowy program remontów, modernizacji zabudowy i przestrzeni publicznych, rewaloryzacji zabytków na wybranym obszarze, najczęściej dawnej dzielnicy miasta, w powiązaniu z rozwojem gospodarczym i społecznym. Rewitalizacja to połączenie działań technicznych – jak np. remonty – z programami ożywienia gospodarczego i działaniem na rzecz rozwiązania problemów społecznych, występujących na tych obszarach: bezrobocie, przestępczość, brak równowagi demograficznej. Niewłaściwym jest więc mówić o «rewitalizacji» jednego budynku, czy «rewitalizacji» placu miejskiego, jeśli te działania dotyczą jedynie modernizacji budynków, czy rewaloryzacji zabytków”.

Dlatego też wnosząc uchwałę w tej sprawie intencją Klubu „Wspólny Chorzów” jest pragnienie, aby z uwagą przyjrzeć się wysiłkom Pana Prezydenta ws. tak nadużywanego pojecia definicji, która określa proces rewitalizacji. Rewitalizacja jest bowiem kompleksowym procesem odnowy obszaru zurbanizowanego, którego przestrzeń, funkcje i substancja uległy procesowi strukturalnej degradacji, wywołującej stan kryzysowy, uniemożliwiający lub znacznie utrudniający prawidłowy rozwój ekonomiczny i społeczny tego obszaru, jak i zrównoważony rozwój całego miasta.

Zapraszamy  do podjęcia dyskusji ww. temacie.

 

Dług Naszego Miasta Wzrasta ! 0

Posted on Lipiec 05, 2013 by admin

Stanowisko Klubu WCH w sprawie absolutorium za rok 2012

absolutorium 2013Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012 zostało wykonane rzetelnie i estetycznie oraz zawiera wszystkie niezbędne informacje. Pozytywnie oceniamy osiągnięcie nadwyżki pomiędzy dochodami, a wydatkami bieżącymi. Pozytywnie oceniamy ograniczenie zgodnie z wnioskiem Klubu Wspólnie dla Chorzowa wysokości emisji obligacji z 16,5 mln zł do 9.75 mln zł.

W roku 2012 wydanych zostało także 11,5 mln zł środków zaoszczędzonych w latach ubiegłych. Dług wzrósł o 1,5 mln zł tj do kwoty 77,7 mln zł ! Roczny wydatek na same odsetki od zadłużenia wynosi już 3,9 mln zł. Za te pieniądze możnaby wybudować 30 boisk tartanowych.

Wydatki bieżące w roku 2012 wzrosły w stosunku do roku 2011 o prawie 15 mln zł ! Niepokoi nas spadek wpływów z najmu i dzierżawy majatku gminy w stosunku do roku 2011. Odnośnie zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2012 uważamy, że starcony został kolejny rok na przebudowę stadionu Ruchu, a także zmaronowano setki tysięcy złotych, poprzez nieodpowiedzialne gospodarowanie finansami publicznymi !

W budżecie na rok 2012 zaplanowana była kwota 1.800.00 zł na wykonanie koncepcji całości przebudowy stadionu Ruchu oraz projektu budowlanego i wykonawczego krótkiej i długiej trybuny. Miasto odstąpiło od realizacji umowy, płacąc 350.00 zł za prawa autorskie do 3 koncepcji !

Kolejne 50.000 zł Miasto zapłaciło firmie doradczej PWC za wskazanie dalszej drogi postępowania. Za 50.000 zł firma doradziła, aby nie budować stadionu z centrum handlowym, z parkingiem podziemnym, natomiast budować stadion mniejszy i etapami, czyli zgodnie z jedna z koncepcji opracowanych wcześniej za wydana juz kwotę 350.000 zł. Jednak Prezydent Miasta A. Kotala zapowiedział ogłoszenie konkursu na projekt stadionu co oznacza zmarnotrawienie wydanych już 350.000 zł !

Klub Wspólny Chorzów zwraca także uwagę, że Prezydent nie wykonał ważnego zadania planowanego na rok 2012, a mianowicie nie przeprowadził Konkursu Urbanistyczno-Architektonicznego nowego zagospodarowania rynku, Na to zadanie konkursowe zostały zaplanowane środki w wysokości 50.000 zł. Jednakże pieniądze te zostały wydane niezgodnie z przeznaczeniem na zlecenie poza konkursem jrednej – naszym zdaniem – nieudanej koncepcji zagospodarowania rynku z pominięciem zasady konkursowej !

W świetle przytoczonych faktów Klub Wspólny Chorzów nie popiera wniosku o udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium za rok 2012.

Zakaz handlu w dni targowe na „Barskiej” nowy proces Rewitalizacji Chorzowa II :) 0

Posted on Maj 01, 2013 by admin

zakaz handlu na barskiejNajnowszym efektem postępującego procesu rewitalizacji Chorzowa II jest zakaz handlu przy bazarze „Na Barskiej”  w dni targowe na ulicach Barskiej i Stalmacha. Rewitalizacja Chorzowa II, powinna postępować przede wszystkim poprzez wspieranie lokalnych działań gospodarczych, które przyczyniają się do wzrostu gospodarczego miasta. Dlatego też, nie zgadzając się z takimi działaniami Radny A. Trzebinczyk wniósł zapytanie na ręce Prezydenta Miasta Chorzów ws. wyjaśnienia intencji takiego działania. Będzimy informować Sz. Mieszkańców o wynikach zapytania.

pismo (*pdf)  interpelacja_radnego,

Aby otwierać pliki zapisane w formacie PDF należy ściągnąć ze strony producenta program Adobe Acrobat Reader  następnie go zainstalować oraz otworzyć pobrane pliki. ↑ Top