Wspólny Chorzów

Stowarzyszenie Wspólnie dla ChorzowaTrzebinczyk Adam 0

Posted on Listopad 17, 2014 by admin

Radny Miasta ChorzówAdam Trzebinczyk, lista KW Wspólny, Chorzów, 522 głosy – okręg I

Chorzowianin, lat 37, prowadzi od wielu lat wraz z rodziną działalność gospodarczą na terenie targowiska przy ulicy Barskiej. Z racji swej aktywności poznał wiele problemów , postulatów i oczekiwań mieszkańców Chorzowa, a w szczególności mieszkańców dzielnicy Chorzów II ,osiedla Pnioki, osiedla pod Arkadami ,czy też mieszkańców Starego Chorzowa i Maciejkowic,

Jako radny dąży do poprawy życia mieszkańców, a w szczególności będzie starać się o poprawę bezpieczeństwa w mieście oraz o poprawę infrastruktury miasta (więcej parkingów, ścieżek rowerowych, naprawa chodników , placów zabaw , monitoring niebezpiecznych miejsc w mieście) . Chce służyć mieszkańcom w kontaktach z Urzędem Miasta, Policja, Strażą Miejska i innymi służbami miasta. W swej działalności w Radzie Miasta będzie zwolennikiem dialogu społecznego różnych grup społecznych w mieście , a stałym i systematycznym kontaktem z mieszkańcami będzie dążył do poprawy ich życia w mieście i jego rozwoju.

e-mail: adamtr77@interia.pl

www.trzebinczyk.pl

blog

 

 

 

 

Konsultacje społeczne ws. Stadionu Ruchu Chorzów 0

Posted on Listopad 22, 2013 by admin

ruch_chorzowStanowisko Klubu  Wspólnego Chorzowa w sprawie propozycji Pana Prezydenta Chorzowa  budowy stadionu przy ul Cichej. Wspólny Chorzów zawsze uważał i uważa, że należy stworzyć takie warunki dla Klubu Ruch Chorzów , aby umożliwiały mu komfortową i stabilną pracę nad swoim rozwojem. Na dzień dzisiejszy Rada Miasta Chorzowa uchwaliła w Wieloletnim Planie Finansowym na modernizacje stadionu przy ulicy Cichej ponad 60 milionów złotych. Natomiast jeśli chodzi o najnowszą propozycję Pana Prezydenta A. Kotali  ( a było ich już kilka ) w sprawie inwestycji  przy ulicy Cichej, Klub Wspólny Chorzów prowadzi rozmowy z zarządem Klubu Ruch Chorzów oraz przeprowadza konsultacje społeczne z kibicami Ruchu Chorzów .

  Oczekujemy także na przedstawienie nam  przez pana Prezydenta szczegółów projektu budowy stadionu , aby lepiej zapoznać się  proponowaną inwestycją. Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do konsultacji.

Przewodniczący Klubu Wspólny Chorzów – Adam Trzebinczyk

Mieszkańcy Chorzowa w Gettach !? 0

Posted on Listopad 10, 2013 by admin

we_dwojePrezydent A. Kotala chciałby, aby Chorzowianie w trudnej sytuacji zawodowo społecznej byli izolowani !!! Czyżby chciał zagnieżdżenia się patologii na obrzeżach Naszego Miasta ?!  Chciałby spowodować przesiedlenia tam mieszkańców po wyrokach eksmisyjnych, a także ulokować osoby nadużywające alkohol. W jakim celu Prezydent chciałby rozbudować i zagospodarować ul. Inwalidzką ?

Na sesji Rady Miasta „…..A. Kotala mówi, że na mieszkanie w centrach miast nie wszystkich stać. Zaznacza, że na obrzeżach mieszkania są znacznie tańsze. – Albo się tworzyło getta do tej pory, albo na mieszkania komunalne meldowano rodziny patologiczne. Powodowało to, że po jej wprowadzeniu pozostałe rodziny były tym zniesmaczone, bo to generowało imprezy, libacje. Większość skarg dotyczy właśnie tych problemów. Prezydent podkreśla, że dostosowanie budynku przy ul. Inwalidzkiej i skierowanie tam rodzin dysfunkcjonalnych jest uzasadnione….” Prezydent zapomniał rówież wyjaśnić co rozumie przez pojęcie rodzin dysfunkcyjnych !

Klub Wspólnego Chorzowa jest przeciwny i nie wyraża zgody na nabycie budynku przy ul.Inwalidzkiej  –  budynek w środku strefy przemysłowej, budowa tam mieszkań jest niehumanitarna. Adoptowanie na lokale tymczasowe budynku dawnego baraku Tramwajów Śląskich zlokalizowanego pomiędzy zajezdnią tramwajową, a firmami przemysłowo produkcyjnymi jest błędem, a eksmitowanie lub przenoszenie obywateli Chorzowa w to miejsce jest niehumanitarne. Uzasadnienie Klubu zostało przedstawione przy uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Naszego Miasta.

Plan jego jest przejrzysty – chce tam ściągać również „podejrzanych” mieszkańców ? Klub Wspólnego Chorzowa jest absolutnie tym oburzony. Wieczorami będzie strach tam chodzić, nawet na spacery z psem. Powinnością administracji publicznej i celem działań prospołecznych musi być umożliwienie integracji społecznej oraz spowodowanie adaptacji mieszkań na socjalne w różnych rejonach miasta, a nie w sposób niehumanitarny powodować izolację społeczną oraz izolację mieszkańców borykających się z trudną i przejściową życiową sytuacją. Promowanie integracji wszystkich członków społeczeństwa, a w szczególności tych znajdujących się na jego marginesach, jest fundamentalnym celem Unii Europejskiej oraz Polityką Klubu Wspólnego Chorzowa. Dobrobyt społeczny i systemy wsparcia wdrożone w całej Europie odzwierciedlają powszechnie uznaną wspólną wartość spójności społecznej. Jesteśmy przeciwni działaniom Prezydenta i jego doradców by w naszym mieście była wprowadzana izolacja grupy ludzi, która jest społecznie wykluczone, z przyczyn takich jak: inwalidztwo, niski poziom kwalifikacji zawodowych, życie w miejscach o ograniczonym dostępie do usług czy też z powodu problemów zdrowotnych. Obowiązkiem samorządu lokalnego jest przede wszystkim zagwarantowanie i promowanie integracji społecznej. Analiza społeczna wskazuje że członkowie pokrzywdzonych grup często potrzebują bardziej wszechstronnych strategii pomocy, obejmujących między innymi zindywidualizowane wsparcie, nakierowane również na ich rodziny, a nie w żadnym wypadku powodowanie izolacji Panie Prezydencie !!!

Klub Wspólnego Chorzowa jest zdecydowanie przeciwny podejmowaniu takich Prezydenckich rozwiązań !

 

Nowy Rynek w Chorzowie 0

Posted on Październik 04, 2013 by admin

Nowy projekt Rynku w ChorzowieZnane są nam zapowiedzi Prezydenta i jego Z-cy o zamiarze ogłoszenia konkursu,jednak rozpoczął się już miesiąc pażdziernik, a konkurs nie został jeszcze ogłoszony. Pamiętamy także rok 2012 w którym Prezydent nie ogłosił konkursu na zagospodarowanie obszaru Rynku mimo, że był do tego zoobligowany uchwałą budżetową. Zamiast tego za kwotę 50.000 zł zlecił poza przetargiem wykonanie koncepcji architektowi Jerzemu Stożkowi. Koncepcja sporządzona przez pana Stożka jest negatywnie oceniona przez radnych klubu Wspolny Chorzów.

Mamy świadomość, że po ogłoszeniu konkursu na zagospodarowanie Rynku jego jawne roztrzygnięcie będzie ostatecznie należało do Prezydenta. Znana nam jest także pozytywna ocena przez Prezydenta koncepcji zagospodarowania Rynku wykonanej przez pana Stożka, dlatego w ramach uzasadnienia do uchwały przedstawimy Wysokiej Radzie wizje zagospodarowania obszaru Rynku opracowaną przez wybitnych chorzowskich architektów i uznanych urbanistów. Celem przedstawienia tej wizji jest zwrócenie uwagi Radnym i Prezydentowi, że są inne lepsze rozwiązania nowego zagospodarowanie Rynku i otaczającego go układu komunikacyjnego niż te proponowane przez pana Stożka i Prezydenta .

Przedstawiamy poniżej propozycje (wizualizacje) projektu. Załączamy również pismo (klik: do pobrania) intencyjne zespołu architektów dot. „zagospodarowania obszaru w rejonie Rynku w Chorzowie„. Prosimy mieszkańców Chorzowa o zapoznanie się z przedstawionymi materiałami i wyrażenie swojej opinii.

Autorzy:  FRANTA & FRANTA Architekci Sp. z o.o.  www.franta-franta.pl

Stanowisko klubu Wspólny Chorzów w sprawie zagospodarowania Rynku.

Celem przyjęcia proponowanego stanowiska jest zwrócenie Prezydentowi uwagi na konieczność ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu urbanistyczno- architektonicznego na zagospodarowanie obszaru Rynku.

Item 657 Item 658 Item 659 Projekt Rynku w ChorzoiweOpinia Architektów

Stanowisko Klubu Radnych Wspólny Chorzów w sprawie Budżetu Miasta na rok 2013 0

Posted on Kwiecień 17, 2013 by admin

Stowarzyszenie Wspólny ChorzówBudżet na rok 2013 został sporządzony w sposób staranny i przejrzysty. W budżecie zaplanowane są środki na funkcjonowanie instytucji miejskich i realizację wcześniej zaplanowanych inwestycji. Pozytywnie oceniamy zaplanowanie uzyskania nadwyżki operacyjnej w wysokości 11 mln zł, natomiast zaplanowanie po raz kolejny budżetu z deficytem, który w 2013 r. ma wynosić 18,751 mln zł budzi niepokój. Kolejny rok Prezydent Miasta planuje zwiększenie zadłużenia miasta. W roku 2011 wzrosło ono o 7 mln złotych, w bieżącym roku wzrośnie o 10,5 mln zł, a w planowanym budżecie o kolejne 7 mln złotych. Zadłużenie na koniec 2013 roku wyniesie już 93,7 mln zł, a same odsetki od tego długu będą kosztować budżet prawie 4,5 mln złotych rocznie. Szanowni Państwo, budżet miasta jest odzwierciedleniem polityki gospodarczej i społecznej władz miasta. To swoiste sprawdzanie wiarygodności tego co władza mówi, a co w rzeczywistości zamierza wykonać. Klub Wspólny Chorzów przedstawia swoje uwagi w sprawie 2 ważnych inwestycji i proponuje zmiany w finansowaniu 3 kolejnych.

 

  1. Inwestycja modernizacji Stadionu przy ul. Cichej. W latach 2007 – 2010 dokończono wyposażanie Stadionu w krzesełka, zbudowano od podstaw boisko treningowe z pawilonem sportowym, boisko główne wyposażono w instalację ogrzewania i nową nawierzchnię. Rada Miasta poprzedniej kadencji uchwaliła w WPF plan dalszych prac i tak w roku 2011 miał zostać wykonany projekt koncepcyjny przebudowy Stadionu i projekt budowlany dwóch trybun – krótkiej i długiej. W roku 2012 miała być zbudowana trybuna kibiców za bramką, w roku 2013 trybuna gości, w 2014 trybuna naprzeciw trybuny głównej i budynek klubowy, w 2015 r. trybuna główna, a w 2016 r., o ile byłoby to niezbędne, łączniki trybun. 2 Założenie było proste – trybuny powinny być najbliżej boiska, najbardziej pochylone i bezpieczne. Pojemność Stadionu do 18.000. Przedstawiony nam dziś budżet i WPF pokazują, że stracone zostały 3 lata, gdyż pierwsze znaczące prace budowlane przewiduje się w roku 2015, tj. w następnej kadencji, a jeszcze dwa lata temu zapewniano kibiców, że stadion będzie prędzej i większy niż zakładał plan.
  2. Obwodnica – „Zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79”. Na rok 2013 planuje się wydatek 2,2 mln zł, zaś na 2014 rok 200 mlm zł z tego 170 mln zł dot. UE. Dziś oczywistym jest, o czym informował na spotkaniach z radnymi Z-ca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych, że inwestycja nie otrzyma dofinansowania ze środków UE dostępnych w ramach bieżącego budżetu UE. Według najbardziej optymistycznego scenariusza dotacje będziemy mogli otrzymać w ramach nowego budżetu UE na lata 2014 – 2021. Inwestycji o wartości blisko 1 mld złotych nie można rozpocząć bez zapewnienia finansowania, zatem nie jest możliwe poniesienie wydatków w 2014 roku zaplanowanych w WPF. Wnioskujemy do Prezydenta Miasta aby w ramach autopoprawki dokonał urealnienia planu wydatków na budowę obwodnicy, tym samym przyznał, że obwodnica mimo wcześniejszych zapowiedzi nie będzie wybudowana szybciej niż zakładał plan poprzedniej Rady Miasta.
  3. Budowa centrum przesiadkowego. Na realizację tej inwestycji zaplanowano na rok 2013 1 mln zł, na 2014 r. 4 mln zł i 5,4 mln zł na rok 2015. Według informacji jakie radni otrzymali na spotkaniu z Zastępcą Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych i Dyrektorem MZUiM wynika, że zlecony projekt budowlany będzie kosztował 350.000 zł, a koszt inwestycji może sięgnąć 20 mln zł. Według Zastępcy Prezydenta Miasta inwestycja powinna być dofinansowana ze środków UE, a realny termin jej realizacji to rok 2015. 3 Klub Wspólny Chorzów wnosi poprawkę do uchwały budżetowej i WPF w brzmieniu: Na rok 2013 zaplanować na w/w inwestycje środki w kwocie 350 tys. zł, zmniejszyć deficyt miasta o kwotę 650.000 zł i obniżyć wysokość emisji obligacji o w/w kwotę. W WPF wykreślić wydatki na w/w inwestycje w roku 2014 i przenieść je na rok 2015. Ponadto w WPF zaplanować udział w finansowaniu inwestycji w proporcji 15% gmina, 85% UE. Klub Wspólny Chorzów po raz kolejny zwraca uwagę, że ma wątpliwości co do zasadności realizacji tego zadania ze względu na jego koszt.
  4. Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku Urzędu Miasta na cele sali operacyjnej. Na rok 2013 zaplanowano wydatek 200 tys. zł, a na 2014 rok 600 tys. zł. Klub Wspólny Chorzów uważa, że budowa sali operacyjnej na parterze budynku nie służy rozwiązaniu żadnego problemu, gdyż Chorzów posiada urząd zlokalizowany w jednym budynku a obsługa mieszkańców jest dobrze zorganizowana. Pokoje, w których przyjmuje się znaczne ilości mieszkańców, jak np. w sprawie komunikacji, dowodów osobistych i paszportów, podatków itp. są urządzone i wyposażone w sposób właściwy dla sprawnej obsługi mieszkańców. Klub Wspólny Chorzów uważa realizację inwestycji za zbędną, tym bardziej, gdy budżet ma deficyt i proponuje inwestycje skreślić. Klub Wspólny Chorzów wnosi poprawkę w brzmieniu: zmniejszyć kwoty planowanych wydatków na rok 2013 o 200.000 zł przewidzianych na w/w inwestycje, zmniejszyć o tę kwotę deficyt budżetu i emisję obligacji. W WPF zmniejszyć wydatki zaplanowane na w/w inwestycję na rok 2014 o kwotę 600.000 zł, o kwotę tę zmniejszyć deficyt i emisję obligacji.
  5. Zakup fotoradarów. W budżecie zaplanowana jest kwota 383.000zł na zakup fotoradarów. 4 Klub Wspólny Chorzów uważa, że instytucją właściwą do ustawiania i obsługi fotoradarów jest Inspekcja Transportu Drogowego. Montowanie radarów na drogach zarządzanych przez miasto w sytuacji nagminnego wprowadzania na drogach nieracjonalnych ograniczeń prędkości np. 40km/godz. na drogach powiatowych, 60 i 70km/godz. na drogach krajowych i DTŚ ma na celu głównie wyciąganie pieniędzy od kierowców. Zakup fotoradarów należy skreślić. Klub Wspólny Chorzów wnosi o poprawkę w brzmieniu: zmniejszyć kwotę planowanych wydatków na rok 2013 o 383.000 zł przewidzianą na zakup 2 fotoradarów, zmniejszyć o tę kwotę deficyt budżetu i emisję obligacji. Skutkiem wniesionych przez Klub Wspólny Chorzów autopoprawek wydatki budżetu ulegną zmniejszeniu łącznie o 1.233.000 zł o tę samą kwotę zmniejszony zostanie deficyt budżetu i emisja obligacji. Klub Wspólny Chorzów zwraca uwagę, że plan wydatków zawiera kwotę 7,8 mln zł przeznaczoną na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji. Nie wykonanie tych wydatków pozwoli ograniczyć emisję obligacji i powstrzymać dalsze zadłużanie miasta. Wnosimy do Prezydenta Miasta o zwrócenie uwagi na tę okoliczność. Klub Wspólny Chorzów rozumie intencje i zamierzenia Prezydenta Miasta towarzyszące utworzeniu rezerwy na budżet partycypacyjny nazywany też budżetem obywatelskim w wysokości 1,6 mln zł i uznaje, że zwiększenie wpływu mieszkańców i stowarzyszeń na kolejność i charakter inwestycji miejskich za pozytywne jednak zwraca uwagę że od roku 1991 wszystkie budżety są obywatelskie bo tworzone są w sposób autonomiczny przez Prezydenta i radnych – obywateli Chorzowa wybranych przez mieszkańców miasta między innymi po to by realizować najbardziej potrzebne i oczekiwane przez mieszkańców zadania i inwestycje.


↑ Top