Wspólny Chorzów

Stowarzyszenie Wspólnie dla ChorzowaTrzebinczyk Adam 0

Posted on Listopad 17, 2014 by admin

Radny Miasta ChorzówAdam Trzebinczyk, lista KW Wspólny, Chorzów, 522 głosy – okręg I

Chorzowianin, lat 37, prowadzi od wielu lat wraz z rodziną działalność gospodarczą na terenie targowiska przy ulicy Barskiej. Z racji swej aktywności poznał wiele problemów , postulatów i oczekiwań mieszkańców Chorzowa, a w szczególności mieszkańców dzielnicy Chorzów II ,osiedla Pnioki, osiedla pod Arkadami ,czy też mieszkańców Starego Chorzowa i Maciejkowic,

Jako radny dąży do poprawy życia mieszkańców, a w szczególności będzie starać się o poprawę bezpieczeństwa w mieście oraz o poprawę infrastruktury miasta (więcej parkingów, ścieżek rowerowych, naprawa chodników , placów zabaw , monitoring niebezpiecznych miejsc w mieście) . Chce służyć mieszkańcom w kontaktach z Urzędem Miasta, Policja, Strażą Miejska i innymi służbami miasta. W swej działalności w Radzie Miasta będzie zwolennikiem dialogu społecznego różnych grup społecznych w mieście , a stałym i systematycznym kontaktem z mieszkańcami będzie dążył do poprawy ich życia w mieście i jego rozwoju.

e-mail: adamtr77@interia.pl

www.trzebinczyk.pl

blog

 

 

 

 

Mieszkańcy Chorzowa w Gettach !? 0

Posted on Listopad 10, 2013 by admin

we_dwojePrezydent A. Kotala chciałby, aby Chorzowianie w trudnej sytuacji zawodowo społecznej byli izolowani !!! Czyżby chciał zagnieżdżenia się patologii na obrzeżach Naszego Miasta ?!  Chciałby spowodować przesiedlenia tam mieszkańców po wyrokach eksmisyjnych, a także ulokować osoby nadużywające alkohol. W jakim celu Prezydent chciałby rozbudować i zagospodarować ul. Inwalidzką ?

Na sesji Rady Miasta „…..A. Kotala mówi, że na mieszkanie w centrach miast nie wszystkich stać. Zaznacza, że na obrzeżach mieszkania są znacznie tańsze. – Albo się tworzyło getta do tej pory, albo na mieszkania komunalne meldowano rodziny patologiczne. Powodowało to, że po jej wprowadzeniu pozostałe rodziny były tym zniesmaczone, bo to generowało imprezy, libacje. Większość skarg dotyczy właśnie tych problemów. Prezydent podkreśla, że dostosowanie budynku przy ul. Inwalidzkiej i skierowanie tam rodzin dysfunkcjonalnych jest uzasadnione….” Prezydent zapomniał rówież wyjaśnić co rozumie przez pojęcie rodzin dysfunkcyjnych !

Klub Wspólnego Chorzowa jest przeciwny i nie wyraża zgody na nabycie budynku przy ul.Inwalidzkiej  –  budynek w środku strefy przemysłowej, budowa tam mieszkań jest niehumanitarna. Adoptowanie na lokale tymczasowe budynku dawnego baraku Tramwajów Śląskich zlokalizowanego pomiędzy zajezdnią tramwajową, a firmami przemysłowo produkcyjnymi jest błędem, a eksmitowanie lub przenoszenie obywateli Chorzowa w to miejsce jest niehumanitarne. Uzasadnienie Klubu zostało przedstawione przy uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Naszego Miasta.

Plan jego jest przejrzysty – chce tam ściągać również „podejrzanych” mieszkańców ? Klub Wspólnego Chorzowa jest absolutnie tym oburzony. Wieczorami będzie strach tam chodzić, nawet na spacery z psem. Powinnością administracji publicznej i celem działań prospołecznych musi być umożliwienie integracji społecznej oraz spowodowanie adaptacji mieszkań na socjalne w różnych rejonach miasta, a nie w sposób niehumanitarny powodować izolację społeczną oraz izolację mieszkańców borykających się z trudną i przejściową życiową sytuacją. Promowanie integracji wszystkich członków społeczeństwa, a w szczególności tych znajdujących się na jego marginesach, jest fundamentalnym celem Unii Europejskiej oraz Polityką Klubu Wspólnego Chorzowa. Dobrobyt społeczny i systemy wsparcia wdrożone w całej Europie odzwierciedlają powszechnie uznaną wspólną wartość spójności społecznej. Jesteśmy przeciwni działaniom Prezydenta i jego doradców by w naszym mieście była wprowadzana izolacja grupy ludzi, która jest społecznie wykluczone, z przyczyn takich jak: inwalidztwo, niski poziom kwalifikacji zawodowych, życie w miejscach o ograniczonym dostępie do usług czy też z powodu problemów zdrowotnych. Obowiązkiem samorządu lokalnego jest przede wszystkim zagwarantowanie i promowanie integracji społecznej. Analiza społeczna wskazuje że członkowie pokrzywdzonych grup często potrzebują bardziej wszechstronnych strategii pomocy, obejmujących między innymi zindywidualizowane wsparcie, nakierowane również na ich rodziny, a nie w żadnym wypadku powodowanie izolacji Panie Prezydencie !!!

Klub Wspólnego Chorzowa jest zdecydowanie przeciwny podejmowaniu takich Prezydenckich rozwiązań !

 

Nasze stanowisko ws. emisji obligacji Miasta Chorzów 0

Posted on Kwiecień 26, 2013 by admin

Sesja, 25.04.2013 r. Stanowisko Klubu Radnych W.Ch. w sprawie emisji obligacji druk 625 1.Nie akceptujemy zwiększenia środków na zadanie „Przebudowa pawilonów szpitalnych w ZSMprzy ul.Strzelców Bytomskich” o kwotę 1.800.000 zł. Całe zadanie wg.informacji uzyskanych od dyr.ZSM o wartości ponad 25 mln zł w tym dotacje miasta ponad 17,5 mln zł zostało wprowadzone do projektu zmiany WPF , podczas gdy nie zostało ono radnym ani przedstawione ani uzasadnione. Wydanie przez miasto ponad 17,5 mln zł a łącznie, ponad 25 mln zł, aby przenieść z budynku szpitala przy ul Karola Miarki dwa oddziały szpitalne t/j Hematologia i Geriatrie to zdaniem Radni Wspolego ChorzowaKlubu Wsp.Ch. wyjatkowa niegospodarność. Zwracamy uwagę, że do 1,5 roku szpital odzyska pawilon po ginekologii do którego bez wielkich nakładów można przenieść laboratorium i administracje szpitala, prowadzenie apteki można zlecić podmiotowi zewnętrznemu, a oddziały ze szpitala na ul Karola Miarki można przenieść do pawilonu po administracji po połączeniu go przewiązką z pawilonem głównym. Jest to jedno z możliwych rozwiązań, zapewne nie jedyne natomiast sprawny dyrektor może z pewnością przedstawić inne lepsze rozwiązania. Bogate miasto Katowice sprzedało szpital za około 25 mln zł a zdecydowanie biedniejszych Chorzów za 25 mln zł ,których nie ma chce budować szpital to nie jest dobre rozwiazanie. Wnosimy poprawkę o treści: W par.1 pkt.1 liczbę 28.433 zastąpić liczbą 26.633, a liczbę 28.433.000 zastąpić liczbą 26.633.000. 2. W par. 2 w pkt.1 podp.8 liczbę 3.883.000 zastąpić liczbą 2.083.000 Stanowisko Klubu Wspólny Chorzów w sprawie zmiany budżetu na 2013 r. druk 632 Radni Klubu W.Ch. pozytywnie oceniają większość zmian przedstawionych w projekcie uchwały .Z zadowoleniem przyjęliśmy inf.spółki Tr.Sl. o rozpoczęciu przebudowy torowiska w ul Armii Krajowej dlatego akceptujemy zwiększenie o 1 mln zł wydatków na przebudowę ul Armii Krajowej w części poza torowiskiem. Pozytywnie oceniamy kontynuowanie rewitalizacji szybu Prezydent i akceptujemy konieczność zwiększenia środków miasta jako udziału własnego w kwocie 757.000 zł druk 624 Natomiast nie akceptujemy zwiększenia środków na zadanie „Przebudowa pawilonów szpitalnychw ZSM przy ul Strzelców Bytomskich ” o kwotę 1.800.000 zł ,stanowisko w tej sprawie zostało przedstawione przy omawianej druku nr.625. Wnosimy poprawkę do Proj.uchwały polegający na wykreślenie kwoty 1.800.000 z tekstu uchwały i odpowiednio z załączników i zmniejszenie przychodów z emisji obligacji o tę samą kwotę Stanowisko Klubu Radnych W.Ch. w sprawie zmiany WPF druk 633 Wnosimy poprawkę polegająca na : 1.Wykreślenie z projektu uchwały i odpowiednio z załączników zwiększeń wydatków na zadanie ” Przebudowa pawilonów szpitalnych w ZSM przy ul.Strzelców Bytomskich”, t/j odpowiednio rok 2013 – 1.800.000 zł, 2014 – 5.500.000zł, 2015 -6.000.000 zł, 2016 – 365.428 zł, Stanowisko w tej sprawie przedstawione zostało przy omawianej druku 625. Na przebud.pawilonów w ZSM pozostanie w WPF kwota 4.000.000 zł. 2. W tych samych latach i o te same kwoty jak zmniejszenie wydatków zmniejszyć wielkość przychodów o wartość emisji obligacji, dzięki czemu zadluźenie miasta na koniec 2016r.planowane przez Prezydenta w Wielol.Progn.Fin. na kwotę ponad 169 mln zł zmniejszone zostanie o ponad 13,5 mln zł . Klub W.Ch. kolejny raz zwraca uwagę,że zadłużania miasta nie jest bezkarne, długi powiększone o odsetki nasi następcy będą musieli bankom oddać, co boleśnie ograniczy możliwości rozwoju a może i funkcjonowania miasta. Skutki takiego postępowania najdobitniej pokazał przykład Grecji i Cypru, Nie idźmy tą drogą w Chorzowie .

Zadłużenie Miasta Chorzów wzrosło o 7 mln !!! 0

Posted on Kwiecień 23, 2013 by admin

Klub Wspólny Chorzów – wnosi o dokonanie poporawek ws. Emisji Obligacji przez Miasto Chorzów o brzmieniu :

  • w par.1 kwotę 52.333.000 zastąpić kwotą 25.633.000;
  • w par.3 wykreślić podpunkty od 9 do 17; w
  • par.4 wykreślić podpunkty od 9 do 17;

Uzasadnienie:

Dokonanie zaproponowanej zmiany spowoduje ograniczenie przychodów z emisji obligacji do kwoty 25.633.000 zł, to jest do wielkości przychodów zaplanowanych w budżecie miasta na rok 2013. Przychody z emisji obligacji będą zmniejszone o kwotę 26.700.000 zł t.j. o kwotę przychodów zaplanowanych w WPF na rok 2014. Klub Wsp. Ch. stoi na stanowisku, że Prezydent Miasta powinien zmienić swoją politykę i podjąć działania w kierunku zmniejszenia przyjętego w ostatnich latach tempa zadłużania miasta ! 

Wspólnie Dla Chorzowa

Zwracamy uwagę, że w okresie 4 lat poprzedniej kadencji zadłużenie miasta wzrosło o niecałe 7 mln zł podczas, gdy plan PM odzwierciedlony w WPF zakłada wzrost zadłużenia w trakcie 4 lat tej kadencji o ponad 40 mln zł i na koniec 2014 r zadłużenie miasta ma wynieść już ponad 110 mln zł. W tej sytuacji podejmowanie dziś uchwały o emisji obligacji na pokrycie deficytu w roku 2014 jest nie do zaakceptowania, a Prezydent Miasta  powinien podjąć zdecydowane działania dla ograniczenia deficytu w roku 2014 a w konsekwencji do ograniczenie tempa dalszego zadłużania miasta. Zwracamy uwagę, że pożyczania pieniędzy poprzez emisję obligacji nie jest bezkarne, pieniądze nasi następcy będą musieli zwrócić wraz z odsetkami, a konsekwencje takiej polityki są przyczyną problemów wielu państw Europy

Stanowisko Klubu Radnych Wspólny Chorzów w sprawie Budżetu Miasta na rok 2013 0

Posted on Kwiecień 17, 2013 by admin

Stowarzyszenie Wspólny ChorzówBudżet na rok 2013 został sporządzony w sposób staranny i przejrzysty. W budżecie zaplanowane są środki na funkcjonowanie instytucji miejskich i realizację wcześniej zaplanowanych inwestycji. Pozytywnie oceniamy zaplanowanie uzyskania nadwyżki operacyjnej w wysokości 11 mln zł, natomiast zaplanowanie po raz kolejny budżetu z deficytem, który w 2013 r. ma wynosić 18,751 mln zł budzi niepokój. Kolejny rok Prezydent Miasta planuje zwiększenie zadłużenia miasta. W roku 2011 wzrosło ono o 7 mln złotych, w bieżącym roku wzrośnie o 10,5 mln zł, a w planowanym budżecie o kolejne 7 mln złotych. Zadłużenie na koniec 2013 roku wyniesie już 93,7 mln zł, a same odsetki od tego długu będą kosztować budżet prawie 4,5 mln złotych rocznie. Szanowni Państwo, budżet miasta jest odzwierciedleniem polityki gospodarczej i społecznej władz miasta. To swoiste sprawdzanie wiarygodności tego co władza mówi, a co w rzeczywistości zamierza wykonać. Klub Wspólny Chorzów przedstawia swoje uwagi w sprawie 2 ważnych inwestycji i proponuje zmiany w finansowaniu 3 kolejnych.

 

  1. Inwestycja modernizacji Stadionu przy ul. Cichej. W latach 2007 – 2010 dokończono wyposażanie Stadionu w krzesełka, zbudowano od podstaw boisko treningowe z pawilonem sportowym, boisko główne wyposażono w instalację ogrzewania i nową nawierzchnię. Rada Miasta poprzedniej kadencji uchwaliła w WPF plan dalszych prac i tak w roku 2011 miał zostać wykonany projekt koncepcyjny przebudowy Stadionu i projekt budowlany dwóch trybun – krótkiej i długiej. W roku 2012 miała być zbudowana trybuna kibiców za bramką, w roku 2013 trybuna gości, w 2014 trybuna naprzeciw trybuny głównej i budynek klubowy, w 2015 r. trybuna główna, a w 2016 r., o ile byłoby to niezbędne, łączniki trybun. 2 Założenie było proste – trybuny powinny być najbliżej boiska, najbardziej pochylone i bezpieczne. Pojemność Stadionu do 18.000. Przedstawiony nam dziś budżet i WPF pokazują, że stracone zostały 3 lata, gdyż pierwsze znaczące prace budowlane przewiduje się w roku 2015, tj. w następnej kadencji, a jeszcze dwa lata temu zapewniano kibiców, że stadion będzie prędzej i większy niż zakładał plan.
  2. Obwodnica – „Zmiana przebiegu drogi krajowej nr 79”. Na rok 2013 planuje się wydatek 2,2 mln zł, zaś na 2014 rok 200 mlm zł z tego 170 mln zł dot. UE. Dziś oczywistym jest, o czym informował na spotkaniach z radnymi Z-ca Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych, że inwestycja nie otrzyma dofinansowania ze środków UE dostępnych w ramach bieżącego budżetu UE. Według najbardziej optymistycznego scenariusza dotacje będziemy mogli otrzymać w ramach nowego budżetu UE na lata 2014 – 2021. Inwestycji o wartości blisko 1 mld złotych nie można rozpocząć bez zapewnienia finansowania, zatem nie jest możliwe poniesienie wydatków w 2014 roku zaplanowanych w WPF. Wnioskujemy do Prezydenta Miasta aby w ramach autopoprawki dokonał urealnienia planu wydatków na budowę obwodnicy, tym samym przyznał, że obwodnica mimo wcześniejszych zapowiedzi nie będzie wybudowana szybciej niż zakładał plan poprzedniej Rady Miasta.
  3. Budowa centrum przesiadkowego. Na realizację tej inwestycji zaplanowano na rok 2013 1 mln zł, na 2014 r. 4 mln zł i 5,4 mln zł na rok 2015. Według informacji jakie radni otrzymali na spotkaniu z Zastępcą Prezydenta Miasta ds. Gospodarczych i Dyrektorem MZUiM wynika, że zlecony projekt budowlany będzie kosztował 350.000 zł, a koszt inwestycji może sięgnąć 20 mln zł. Według Zastępcy Prezydenta Miasta inwestycja powinna być dofinansowana ze środków UE, a realny termin jej realizacji to rok 2015. 3 Klub Wspólny Chorzów wnosi poprawkę do uchwały budżetowej i WPF w brzmieniu: Na rok 2013 zaplanować na w/w inwestycje środki w kwocie 350 tys. zł, zmniejszyć deficyt miasta o kwotę 650.000 zł i obniżyć wysokość emisji obligacji o w/w kwotę. W WPF wykreślić wydatki na w/w inwestycje w roku 2014 i przenieść je na rok 2015. Ponadto w WPF zaplanować udział w finansowaniu inwestycji w proporcji 15% gmina, 85% UE. Klub Wspólny Chorzów po raz kolejny zwraca uwagę, że ma wątpliwości co do zasadności realizacji tego zadania ze względu na jego koszt.
  4. Adaptacja pomieszczeń na parterze budynku Urzędu Miasta na cele sali operacyjnej. Na rok 2013 zaplanowano wydatek 200 tys. zł, a na 2014 rok 600 tys. zł. Klub Wspólny Chorzów uważa, że budowa sali operacyjnej na parterze budynku nie służy rozwiązaniu żadnego problemu, gdyż Chorzów posiada urząd zlokalizowany w jednym budynku a obsługa mieszkańców jest dobrze zorganizowana. Pokoje, w których przyjmuje się znaczne ilości mieszkańców, jak np. w sprawie komunikacji, dowodów osobistych i paszportów, podatków itp. są urządzone i wyposażone w sposób właściwy dla sprawnej obsługi mieszkańców. Klub Wspólny Chorzów uważa realizację inwestycji za zbędną, tym bardziej, gdy budżet ma deficyt i proponuje inwestycje skreślić. Klub Wspólny Chorzów wnosi poprawkę w brzmieniu: zmniejszyć kwoty planowanych wydatków na rok 2013 o 200.000 zł przewidzianych na w/w inwestycje, zmniejszyć o tę kwotę deficyt budżetu i emisję obligacji. W WPF zmniejszyć wydatki zaplanowane na w/w inwestycję na rok 2014 o kwotę 600.000 zł, o kwotę tę zmniejszyć deficyt i emisję obligacji.
  5. Zakup fotoradarów. W budżecie zaplanowana jest kwota 383.000zł na zakup fotoradarów. 4 Klub Wspólny Chorzów uważa, że instytucją właściwą do ustawiania i obsługi fotoradarów jest Inspekcja Transportu Drogowego. Montowanie radarów na drogach zarządzanych przez miasto w sytuacji nagminnego wprowadzania na drogach nieracjonalnych ograniczeń prędkości np. 40km/godz. na drogach powiatowych, 60 i 70km/godz. na drogach krajowych i DTŚ ma na celu głównie wyciąganie pieniędzy od kierowców. Zakup fotoradarów należy skreślić. Klub Wspólny Chorzów wnosi o poprawkę w brzmieniu: zmniejszyć kwotę planowanych wydatków na rok 2013 o 383.000 zł przewidzianą na zakup 2 fotoradarów, zmniejszyć o tę kwotę deficyt budżetu i emisję obligacji. Skutkiem wniesionych przez Klub Wspólny Chorzów autopoprawek wydatki budżetu ulegną zmniejszeniu łącznie o 1.233.000 zł o tę samą kwotę zmniejszony zostanie deficyt budżetu i emisja obligacji. Klub Wspólny Chorzów zwraca uwagę, że plan wydatków zawiera kwotę 7,8 mln zł przeznaczoną na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji. Nie wykonanie tych wydatków pozwoli ograniczyć emisję obligacji i powstrzymać dalsze zadłużanie miasta. Wnosimy do Prezydenta Miasta o zwrócenie uwagi na tę okoliczność. Klub Wspólny Chorzów rozumie intencje i zamierzenia Prezydenta Miasta towarzyszące utworzeniu rezerwy na budżet partycypacyjny nazywany też budżetem obywatelskim w wysokości 1,6 mln zł i uznaje, że zwiększenie wpływu mieszkańców i stowarzyszeń na kolejność i charakter inwestycji miejskich za pozytywne jednak zwraca uwagę że od roku 1991 wszystkie budżety są obywatelskie bo tworzone są w sposób autonomiczny przez Prezydenta i radnych – obywateli Chorzowa wybranych przez mieszkańców miasta między innymi po to by realizować najbardziej potrzebne i oczekiwane przez mieszkańców zadania i inwestycje.


↑ Top